Kancelaria Notarialna w Elblągu

[ Notariusz Bożena Drożdżał ]

Kancelaria Notarialna w Elblągu została założona przez Notariusz Bożenę Drożdżał kilka lat po jej nominacji na Notariusza w 1987 roku. Notariusz Bożena Drożdżał działa jako osoba zaufania publicznego co wymaga od niej posiadania wysokich kwalifikacji merytorycznych a także zachowania w tajemnicy. Czynności notarialne dokonywane są przez notariusz Bożenę Drożdżał zgodnie z prawem i mają charakter dokumentu urzędowego. Akty notarialne sporządza się w języku polskim lub obcym, korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

kolumna-logo

Kancelaria Notarialna w Elblągu

 
Dokonuje

Akty notarialne

sporządza akty notarialne,

sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

sporządza poświadczenia;

doręcza oświadczenia.

Usługi notarialne

spisuje protokoły;

sporządza protesty weksli i czeków;

przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty oraz dane na informatycznym nośniku danych.

Dokumenty notarialne

sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,

sporządza projekty aktów i oświadczeń,

sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Kancelaria Notarialna w Elblągu

[ Notariusz Bożena Drożdżał ]
notariusz elblag logo

Notariusz Bożena Drożdżał, prowadząca Kancelarię Notarialną w Elblągu, w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Przyznanie notariuszowi przymiotu osoby zaufania publicznego oznacza między innymi, że:
1) wykonywanie zawodu notariusza wymaga posiadania wysokich kwalifikacji, co ma gwarantować wysoki stopień merytorycznego przygotowania, czyli profesjonalizmu osób wykonujących zawód notariusza;
2) notariusze poddani są odpowiedzialności dyscyplinarnej, a tym samym przy wykonywaniu czynności notarialnych zobowiązani są uwzględniać nie tylko reguły prawa, ale i reguły deontologii zawodowej, czyli reguły Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza;
3) notariusze zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w toku podejmowanych czynności notarialnych;
4) wykonywanie zawodu notariusza polega na swoistej służbie w ochronie rozmaitych dóbr, praw i wolności obywateli.
Czynności notarialne, dokonane przez notariusza w kancelarii notarialnej w Elblągu, zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz Bożena Drożdżał może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej w Elblągu. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Menu