Jakie dokumenty potrzebne są u notariusza?

Aby ułatwić Państwu i przyspieszyć proces sporządzania czynności notarialnych przedstawiamy poniżej wykaz niezbędnych dokumentów i informacji potrzebnych do zawarcia konkretnych aktów notarialnych podczas wizyty u notariusza.
Dokumenty do przygotowania projektu aktu notarialnego należy dostarczyć wcześniej do kancelarii w oryginałach lub w kopiach osobiście, kurierem, pocztą, faxem lub drogą poczty elektronicznej e-mail (skan lub zdjęcia cyfrowe). Każda ze stron aktu dostarcza te dokumenty, z których wynikają jej prawa do posiadania nieruchomości. W dniu zawarcia aktu notariusz wymaga wyłącznie oryginałów dokumentów oraz dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport).

Dokumenty u notariusza - umowa sprzedaży lub darowizny działki

Potrzebne dokumenty i informacje:

 • dane Sprzedającego lub Sprzedających: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania. W przypadku osoby prawnej – pełna nazwa firmy z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby.
 • dane Kupującego/Kupujących: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania. W przypadku osoby prawnej – pełna nazwa firmy z danymi przedstawicieli, numery rejestru, aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP, adres siedziby.
 • określenie przedmiotu sprzedaży.
 • określenie wartości rynkowej oraz sposobu i terminu zapłaty ceny.
 • określenie terminu wydania przedmiotu umowy w posiadanie stronie kupującej.
 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego.
 • numer konta bankowego.
 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej.
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości gdy następuje podział.
 • mapa sytuacyjna do celów prawnych

Dokumenty u notariusza - umowa sprzedaży lub darowizny lokalu z księgą wieczystą

Potrzebne dokumenty i informacje:

 • dane Sprzedającego i Kupującego: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania. W przypadku osoby prawnej – pełna nazwa firmy z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby.
 • określenie wartości rynkowej lokalu oraz sposobu i terminu zapłaty ceny,
 • określenie terminu wydania lokalu,
 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego.
 • numer konta bankowego,
 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany.

Dokumenty u notariusza - pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości

Potrzebne dokumenty i informacje:

 • dane osobowe mocodawcy i pełnomocnika: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania,
 • opis nieruchomości najlepiej – zwykły odpis z księgi wieczystej.
Dokumenty u notariusza - umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Potrzebne dokumenty i informacje:

 • dane Sprzedającego i Kupującego: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania,
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu
 • określenie wartości rynkowej lokalu
 • określenie terminu i warunków wydania lokalu,
 • odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,
 • podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • numer konta bankowego,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany.

Dokumenty u notariusza - spółka

tj. umowy spółek prawa handlowego

Potrzebne informacje:

 • dane Wspólników: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a jeśli wspólnikiem ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby.
 • firma Spółki.
 • siedziba Spółki.
 • czas trwania Spółki.
 • przedmiot działalności Spółki.

Dokumenty u notariusza - darowizna

Potrzebne informacje:

 • dane Darczyńcy lub Darczyńców (osoby lub osób, które chcą dokonać darowizny): imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania. W przypadku osób prawnych: pełna nazwa firmy z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby.
 • dane osoby obdarowanej lub osób obdarowanych: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania. W przypadku osób prawnych: pełna nazwa firmy z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby
 • określenie stopnia pokrewieństwa/powinowactwa pomiędzy Darczyńcą i Obdarowanym.
 • określenie przedmiotu darowizny.
 • określenie wartości przedmiotu darowizny.

Akt poświadczenia dziedziczenia

Potrzebne informacje i dokumenty:

 • akt zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy jeżeli został sporządzony,
 • akt stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
 • numer PESEL zmarłego.

Testament

Potrzebne informacje:

 • dane Spadkodawcy: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania
 • dane Spadkobiercy lub Spadkobierców: imiona, nazwiska, imiona rodziców, adres zamieszkania, a jeśli Spadkobiercą ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby.
 • określenie przedmiotu zapisu lub zapisu windykacyjnego.

Majątkowe umowy małżeńskie

Potrzebne informacje:

 • dane Małżonków: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie aktualnego stanu cywilnego, adres zamieszkania,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa
 • informacja na temat dotychczasowego ustroju majątkowego.
 • jeśli małżonkowie chcą ograniczyć wspólność ustawową – określenie przedmiotów, które mają zostać wyłączone z majątku wspólnego.
 • jeśli małżonkowie chcą rozszerzyć wspólność ustawową – określenie przedmiotów, które mają zostać włączone do majątku wspólnego.
 • jeśli małżonkowie chcą zawrzeć umowę przedmałżeńską – określenie planowanego terminu zawarcia związku małżeńskiego.
Menu