Notariusz Elbląg - Bożena Drożdżał

oferta Kancelarii notarialnej

Notariusz Elbląg - Bożena Drożdżał - dokonuje wszelkich czynności notarialnych.
Kancelaria Notarialna w Elblągu prowadzi wszelkie czynności notarialne wynikające z kodeksu spółek handlowych oraz z prawa obrotu nieruchomościami.

Notariusz Elbląg - Bożena Drożdżał
[ Kancelaria Notarialna w Elblągu ]

Kancelaria Notarialna prowadzi wszelkie czynności notarialne wynikające z:

  • kodeksu spółek handlowych, w tym w szczególności sporządzamy umowy spółek prawa handlowego oraz czynności takie jak protokołowanie walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, spółdzielni mieszkaniowych, protokołowanie nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
  • prawa obrotu nieruchomościami – obsługa transakcji sprzedaży – umowy przedwstępne, umowy deweloperskie, umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży, analiza stanu prawnego, obsługa transakcji sprzedaży
  • prawa obrotu nieruchomościami: umowy najmu, dzierżawy, użyczenia itd.
  • Jak również sporządzamy: testamenty, małżeńskie umowy majątkowe, akty dziedziczenia, poświadczamy podpisy pod umowami oraz odpisy dokumentów.

Przydatne informacje - zaświadczenie o zapłacie podatku

Kto i w jakim wypadku potrzrebuje zaświadczenia z urzędu skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego?

Zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego, jest wymagane, jeżeli sprzedający nabył przedmiot umowy w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności dokonanej po 1 stycznia 2007 roku; przy czym zaświadczenie z Urzędu Skarbowego odnośnie nabycia w drodze dziedziczenia zawsze jest wymagane.

Jeżeli notariusz po wglądzie do księgi wieczystej stwierdzi, że nabycie nastąpiło na podstawie dziedziczenia zażąda takiego zaświadczenia. Jeżeli zbywca zgubi lub nie znajdzie w posiadanych dokumentach odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku to przed udaniem się do Urzędu Skarbowego będzie musiał zamówić taki odpis w sądzie cywilnym gdzie toczyła się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego jest potrzebne niezależnie od tego, czy osoba dziedzicząca czy obdarowana jest zwolniona od podatku lub nastąpiło przedawnienie.

Przydatne informacje - wymeldowanie się przed sprzedażą lokalu

Dla strony kupującej korzystniejsza jest sytuacja, w której zbywca wymelduje się ze lokalu przed zawarciem aktu – umowy sprzedaży. Jeżeli bowiem tego nie zrobi, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, które opuściły lokal a się nie wymeldowały, a procedura ta jest dość długotrwała. Z samych względów formalnych wymeldowanie nie jest jednak konieczne do zawarcia umowy. Jeśli nabywcy wyrażają zgodę na późniejsze wymeldowanie, to nie ma przeszkód, aby taki zapis znalazł się w akcie. Podobna sytuacja dotyczy rozliczenia kosztów eksploatacyjnych – jest to kwestia umowy między stronami aktu notarialnego.

Menu