Opłaty notarialne - Kancelaria Notarialna w Elblągu

akty i czynności notarialne – ile to kosztuje?

Opłaty notarialne

taksa notarialna, wynagrodzenie notariusza

Notariuszowi Bożenie Drożdżał, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Elblągu, za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, określone mocą rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 237).

Kalkulator opłat notarialnych

Opłaty notarialne przy zakupie mieszkania

Opłaty notarialne

podatki, opłaty sądowe

Skontaktuj się z nami

i dowiedz się ile wynoszą opłaty notarialne

Opłaty notarialne czyli wynagrodzenie notariusza opodatkowane jest podatkiem od towarów i usług, który notariusz dolicza do wynagrodzenia.
Nadto, notariusz jako płatnik pobiera podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn.
Jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej, bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta, notariusz sporządzający taki akt notarialny jest obowiązany zamieścić w tym akcie wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej i pobrać od wnioskodawców opłatę sądową.
Notariusz obowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez strony należnej opłaty sądowej.

Przydatne linki

Obok przedstawiamy linki przydatne w przygotowaniach do przystąpienia do umowy kupna lub sprzedaży nieruchomości, darowizny oraz innych czynności notarialnych.

Menu